Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 28 d'abril de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 3

  Proposta de resolució sobre la modificació de les normes estatals necessàries per a fer efectives les disposicions de l'Estatut en matèria de justícia (Tram. 250-00085/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 32; esmenes: BOPC, 57, 128)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la construcció de la Ciutat Judicial de Tarragona (Tram. 250-00170/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 16

  Proposta de resolució sobre la dotació d'equips multidisciplinaris als centres de menors (Tram. 250-00130/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre l'ús de la mediació com a instrument per a la resolució de conflictes (Tram. 356-00083/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la justícia de proximitat (Tram. 356-00083/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del director general de Dret i d'Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la justícia de proximitat i sobre la mediació com a mitjà de resolució de conflictes (Tram. 356-00083/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre l'experiència dels mòduls de participació i convivència al centre penitenciari Lledoners (Tram. 356-00083/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'ocupació de les places vacants dels òrgans judicials (Tram. 250-00117/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 22

  Compareixença de representants de l'Associació Catalana de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les activitats de l'Associació i sobre la campanya de foment de l'ús del català a l'Administració de justícia (Tram. 357-00029/09)

  Compareixença.

 • 23

  Compareixença de representants de l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries en l'àmbit de l'Estat espanyol (Tram. 357-00029/09)

  Compareixença.

 • 24

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya (Tram. 250-00132/09)

  Debat i votació.

 • 25

  Proposta de resolució sobre l'increment del nombre de metges forenses i sobre llur formació (Tram. 250-00135/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 26

  Proposta de resolució sobre l'increment dels recursos destinats al torn d'ofici (Tram. 250-00133/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 27

  Proposta de resolució sobre la descongestió dels jutjats socials a Tarragona (Tram. 250-00165/09)

  Debat i votació.