Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 7 d'abril de 2011
Hora:
10:45h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 19

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Formosa, president del Grup 33, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre l'experiència i les perspectives dels mòduls de participació i convivència del Centre Penitenciari Lledoners (Tram. 356-00045/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del sotsdirector de Tractament del Centre Penitenciari Lledoners davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre l'experiència i les perspectives dels mòduls de participació i convivència del Centre (Tram. 356-00045/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del director del Centre Penitenciari Lledoners davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre l'experiència i les perspectives dels mòduls de participació i convivència del Centre (Tram. 356-00045/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de la directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el canvi de criteri del Gabinet sobre el sentit de les decisions del Consorci del Palau de la Música Catalana relatives al cas Palau (Tram. 356-00044/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en l'àmbit de l'Estat espanyol (Tram. 356-00013/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre el compliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en l'àmbit de l'Estat espanyol (Tram. 356-00013/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del secretari del Govern davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre l'actuació del Gabinet Jurídic de la Generalitat com a representant del Consorci del Palau de la Música amb relació al cas Palau (Tram. 356-00044/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença del secretari del Govern davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre el canvi de criteri del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació al cas Palau (Tram. 356-00044/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença de Matilde Aragó i Gassiot, presidenta de l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la promoció de l'ús del català en l'Administració de justícia (Tram. 356-00022/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença de Rafael Llinàs Salmerón, professor de mediació comunitària, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la mediació com a mitjà de resolució de conflictes (Tram. 356-00016/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Vall Rius, experta en mediació, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la mediació com a mitjà de resolució de conflictes (Tram. 356-00016/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença de Núria Villanueva Rey, presidenta de l'Associació Catalana pel Desenvolupament de la Mediació i l'Arbitratge, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la mediació com a mitjà de resolució de conflictes (Tram. 356-00016/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença de Carlos Villagrasa Alcaide, professor de dret civil de la Universitat de Barcelona, perquè informi sobre la justícia de proximitat com a mitjà de resolució de conflictes (Tram. 356-00016/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Vidal i Teixidor, advocat, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la justícia de proximitat com a mitjà de resolució de conflictes (Tram. 356-00016/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença de Iago de Balanzó i Solà, president de l'Associació Internacional per a la Gestió de Conflictes, davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la justícia de proximitat com a mitjà de resolució de conflictes (Tram. 356-00016/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació Catalana de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant la Comissió de Justícia perquè informin sobre les activitats de l'Associació i sobre la campanya de foment de l'ús del català a l'Administració de justícia (Tram. 356-00013/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 35

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la fiscal superior de Catalunya per a presentar la memòria de la Fiscalia corresponent al 2009 (Tram. 359-00003/09)

  Sessió informativa.

 • 36

  Composició de la Comissió de Justícia (Tram. 410-00004/09)

  Elecció del secretari

Nota: D'acord amb l'article núm. 73 del Reglament, s'acorda de dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir la documentació dels punts 14, 15, 16 i 17 de l'ordre del dia. Aquesta documentació, per indicació de la presidència de la Comissió i d'acord amb l'article 97.4 del Reglament, es distribueix fotocopiada, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el BOPC.