Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 5 de febrer de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l'Institut Català de les Dones, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè doni resposta a la presentació dels informes "L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya", "L'avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya" i "Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista" (Tram. 356-00284/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les línies de treball de l'Institut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere (Tram. 356-00313/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.(*)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació (Tram. 356-00273/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Carme Figueras i Siñol, consellera del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la representació de les dones als mitjans audiovisuals (Tram. 356-00274/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'informe sobre violència sexual "Ja és hora que em creguis. Un sistema que qüestiona i desprotegeix les víctimes" (Tram. 356-00304/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre el desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a l'atenció a les persones transgènere (Tram. 250-00347/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 36; esmenes: BOPC, 179, 4)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i investigadora (Tram. 250-00382/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 51; esmenes: BOPC, 211, 5)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (Tram. 250-00466/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 23; esmenes: BOPC, 236, 6)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el garantiment del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb variacions intersexuals (Tram. 250-00471/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 206, 31)

 • 10

  Compareixença de Núria Balada Cardona, presidenta de l'Institut Català de les Dones, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a donar resposta a la presentació dels informes "L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya", "L'avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya" i "Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista" (Tram. 357-00358/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les línies de treball de l'Institut Català de les Dones i el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere (Tram. 357-00359/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença acordada.