Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 4 de desembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Montse Pineda, coordinadora de Creació Positiva, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe "L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya" (Tram. 357-00120/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Míriam Sol, en representació de la cooperativa Spora Sinergies, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe "L'avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya" (Tram. 357-00122/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Júlia Vega, en representació d'Almena Cooperativa Feminista, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a presentar l'informe "Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista" (Tram. 357-00123/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions de l'associació (Tram. 356-00254/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies de Menors Transsexuals Chrysallis davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les activitats de l'associació (Tram. 356-00255/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Casal Lambda davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions del centre associatiu (Tram. 356-00256/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la visió de gènere en les polítiques públiques de la Generalitat (Tram. 250-00352/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 42; esmenes: BOPC, 179, 4)

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les actuacions de l'associació (Tram. 357-00165/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: (*) La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença acordada com a punt 7 de l'ordre del dia.