Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 10 de desembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels recursos personals del Servei d'Intervenció Especialitzada de Sant Feliu de Llobregat (Tram. 250-01135/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 334, 61; esmenes: BOPC, 401, 31)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Alba Alfageme, coordinadora de la Unitat de Suport a l'Atenció de Víctimes, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè presenti l'estudi "Els homicidis per violència masclista a Catalunya 2008-2012" (Tram. 356-00915/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença del director general d'Acció Cívica i Comunitària davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre el grau de desenvolupament i assoliment d'objectius del Pla integral del poble gitano (Tram. 357-00659/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.