Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 18 de juny de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Jesús Ramírez Martínez, representant sindical dels treballadors del Servei d'Acolliment Residencial Tarragona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 356-00717/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Olga Martí Ribera, representant sindical de les treballadores del Servei d'Intervenció Especialitzada de Girona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 356-00718/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Fàtima Valencia Iglesias, del grup de dones usuàries dels serveis d'intervenció especialitzada, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 356-00719/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Eduardo Cano Ponce, representant del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 356-00720/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Programa d'intervenció integral contra la violència masclista (Tram. 354-00234/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Proposta de resolució sobre les retallades previstes en els serveis diIntervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 250-01055/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 40; esmenes: BOPC, 328, 15)

 • 7

  Compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal interlocutor en delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia Superior de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la tasca de la Fiscalia contra l'homofòbia i els delictes vinculats a l'orientació sexual (Tram. 357-00296/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença del portaveu del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació d'aquest col·lectiu (Tram. 357-00059/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de Jesús Ramírez Martínez, representant sindical dels treballadors del Servei d'Acolliment Residencial Tarragona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 357-00677/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença d'Olga Martí Ribera, representant sindical de les treballadores del Servei d'Intervenció Especialitzada de Girona, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 357-00678/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'Esther Pérez Ventura, del grup de dones usuàries dels serveis d'intervenció especialitzada, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 357-00679/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Observatori Dona, Empresa i Economia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la situació de les dones en els consells d'administració de les empreses (Tram. 357-00661/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença d'Eduardo Cano Ponce, representant del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre les retallades en els serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista (Tram. 357-00680/10)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: PD: La presidenta proposarà, si s'escau, ampliar l'ordre del dia amb la substanciació de les compareixences de Jesús Ramírez Martínez, representant sindical dels treballadors del Servei d'Acolliment Residencial Tarragona (tram. 356-00717/10); d'Olga Martí Ribera, representant sindical de les treballadores del Servei d'Intervenció Especialitzada de Girona (tram. 356-00718/10); de Fàtima Valencia Iglesias, del grup de dones usuàries dels serveis d'intervenció especialitzada (tram. 356-00719/10); i d'Eduardo Cano Ponce, representant del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (tram. 356-00720/10)