Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimecres, 6 de març de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Igualtat de les Persones (Tram. 411-00001/10)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l'Institut Català de les Dones davant la comissió que correspongui perquè informi sobre el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015 (Tram. 356-00014/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els objectius i les actuacions del departament en l'àmbit de les polítiques d'igualtat (Tram. 355-00017/10)

  Neus Munté i Fernàndez, Consellera del Departament de Benestar Social i Família

  Sessió informativa.