Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 23 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

 • 2

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l'impost sobre el valor afegit sobre el sector de la cultura (Tram. 270-00004/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Elaboració del dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 68, 88; informe: BOPC, 408, 55)

 • 3

  Compareixença d'una representació d'Autors i Autores en Perill d'Extinció davant la Comissió de Cultura i Llengua per a exposar la seva posició amb relació a la socialització dels llibres (Tram. 357-00682/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Orquestra Simfònica del Vallès davant la Comissió de Cultura i Llengua per a presentar els projectes musicals i socials de l'entitat (Tram. 357-00716/10)

  Comissió de Cultura i Llengua

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la concessió de subvencions en matèria cultural (Tram. 250-01174/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 34; esmenes: BOPC, 391, 84)

 • 6

  Proposta de resolució de suport a la Declaració sobre la inclusió de la cultura en els objectius de desenvolupament sostenible (Tram. 250-01193/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 357, 55)

 • 7

  Composició de la Comissió de Cultura i Llengua (Tram. 410-00010/10)

  Junta de Portaveus

  Ellecció del secretari/ària