Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 16 de juny de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei d'igualtat efectiva entre dones i homes (Tram. 202-00052/10)

    Elaboració del Dictamen.