Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 9 de juny de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre els plans de qualitat de serveis socials (Tram. 250-01324/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 421, 91; esmenes: BOPC, 469, 23)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la derogació de l'Ordre BSF/130/2014, relativa als criteris per a determinar la capacitat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei no gratuïtes (Tram. 250-01337/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 425, 26; esmenes: BOPC, 469, 26)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la revisió de l'ordre relativa als criteris per a determinar la capacitat econòmica dels beneficiaris de les prestacions de servei no gratuïtes (Tram. 250-01385/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 456, 33; esmenes: BOPC, 507, 41)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la informació que s'ha de donar als residents estrangers perquè puguin votar a les eleccions municipals (Tram. 250-01392/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 464, 65; esmenes: BOPC, 507, 42)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la recuperació de la no-obligatorietat de presentar l'impost de societats per a entitats sense finalitat de lucre (Tram. 250-01426/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 491, 54; esmenes: BOPC, 521, 62)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central (Tram. 250-01440/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 33; esmenes: BOPC, 567, 15)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la concertació de la meitat de les places de la Residència Salarich-Calderer, de Bagà (Tram. 250-01470/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 47; esmenes: BOPC, 567, 15)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la modificació de la Llei de l'Estat 27/2014, de l'impost sobre societats (Tram. 250-01479/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 507, 54; esmenes: BOPC, 567, 16)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el model de serveis socials bàsics (Tram. 354-00408/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del responsable dels indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social de l'Institut d'Estadística de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els treballs de l'estadística d'indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social (Tram. 356-01167/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui les conclusions de l'estudi "La vida política, claus per participar-hi activament" (Tram. 356-01215/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.