Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 21 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Síndic de Greuges amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00529/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença dels representants de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció altres que el president o el secretari amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00538/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença dels representants de la Federació de Municipis de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00539/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença dels representants de les organitzacions empresarials més representatives en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00544/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença dels representants de les entitats d'iniciativa social col·laboradores del Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00542/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a valorar les aportacions de les organitzacions i els grups socials en el tràmit de compareixences del procediment legislatiu d'aquesta proposició de llei (Tram. 357-01291/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença dels representants de l'Institut Català de les Dones en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'Alícia Adserà, professora de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs i membre associada de l'Office of Population Research a la Universitat de Princeton (Estats Units d'Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença d'Esther Sánchez i Torres, professora de dret privat d'ESADE, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença de Magda Mercader, experta en costos i beneficis de rendes socials, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença de Josep Manel Busqueta, en representació del Seminari d'Economia Crítica Taifa, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença dels representants de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença dels representants dels consells comarcals en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença de Jean-Guillaume Goethals, jurista expert en protecció social i conseller del Centre Públic d'Acció Social de Saint-Gilles, a Brussel·les, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  Substanciació.