Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 10 de març de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute a les entitats del tercer sector social (Tram. 250-01321/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 421, 87; esmenes: BOPC, 469, 22)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les prestacions econòmiques vinculades al servei de les residències (Tram. 250-01322/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 421, 88; esmenes: BOPC, 469, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els plans estratègics de serveis socials (Tram. 250-01323/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 421, 89; esmenes: BOPC, 469, 23)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 577/X, sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats (Tram. 354-00396/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Eugeni Rodríguez Jiménez, president del Front d'Alliberament Gai de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials (Tram. 356-00904/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Laia Serra, advocada penalista especialista en drets humans, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials (Tram. 356-00905/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Aguilar, fiscal especialista en delictes d'odi i discriminació, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials (Tram. 356-00906/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les agressions homòfobes en les xarxes socials (Tram. 356-00907/10)

  David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè valori les aportacions de les organitzacions i els grups socials en el tràmit de compareixences del procediment legislatiu d'aquesta proposició de llei (Tram. 356-00916/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'un representant del Departament d'Interior davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l'edició especial de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya dedicada a la gent gran (Tram. 356-01124/10)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença d'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00477/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'una representació de l'Assemblea de Treballadors i Treballadores en Atur de Barcelona i de la Coordinadora d'Aturats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00478/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00502/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de Save the Children amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00524/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença de Gerard Padró i Miquel, catedràtic d'economia de la London School of Economics and Political Science i codirector del Programa de recerca en governabilitat i economia política de l'International Growth Centre (Londres), amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00493/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença dels representants de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya en el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00548/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.