Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 21 d'octubre de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l'anunci de nous impagaments a entitats del tercer sector social (Tram. 354-00330/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l'impacte de les retallades socials en l'activitat de les entitats que presten serveis d'atenció a les persones (Tram. 354-00337/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Arhoe Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les activitats de l'associació, les conclusions dels congressos i les propostes per a racionalitzar els horaris (Tram. 356-00871/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat (Tram. 356-00872/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Ecom davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat (Tram. 356-00873/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'impacte de les retallades socials i els impagaments de la Generalitat per la seva activitat (Tram. 356-00874/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat (Tram. 356-00875/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat (Tram. 356-00876/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat (Tram. 356-00877/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Aspasim davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'impacte de les retallades socials i dels impagaments en la seva activitat (Tram. 356-00878/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el futur del sector residencial (Tram. 356-00879/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el segon informe econòmic i social del sector d'atenció a la gent gran i informi sobre el futur del sector residencial (Tram. 356-00880/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el futur del sector residencial (Tram. 356-00881/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Compareixença d'una representació dels Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00592/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 15

  Compareixença d'una representació del Consell d'Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00609/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 16

  Compareixença d'una representació de la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00620/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00582/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 18

  Compareixença de Maria Solés, coordinadora territorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Girona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00631/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 19

  Compareixença d'una representació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00598/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 20

  Compareixença d'una representació de la Fundació Catalunya Voluntària amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 353-00634/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.