Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 7 d'octubre de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 200-00002/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del dictamen de la Comissió

  (Text presentat: BOPC, 36, 13)

 • 2

  Compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre l'elaboració del Pla de ciutadania i de les migracions 2013-2016 (Tram. 357-00546/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00489/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00490/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació de Fepime de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00491/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00471/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00472/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Intersindical Alternativa de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00499/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

Nota: la Mesa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració ha acordat de dispensar la publicació prèvia al debat de la documentació que ha de servir de base per a l'elaboració del dictamen del Projecte de llei d'accessibilitat. Aquesta documentació, per indicació del president de la Comissió, i d'acord amb els articles 73 i 97.4 del Reglament, es distribuirà 48 hores abans de la sessió, amb el benentès que serà publicada posteriorment en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.