Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 23 de setembre de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'una comissió de seguiment del compliment dels acords adoptats en el debat general sobre l'increment de la pobresa i les desigualtats (Tram. 250-01130/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 328, 20; esmenes: BOPC, 369, 17)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la residència centre de dia Fortuny, de Reus, el 2014 (Tram. 250-01157/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 58; esmenes: BOPC, 388, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions atorgades a les entitats allotjades en hotels d'entitats del Departament de Benestar Social i Família (Tram. 250-01167/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Cristòfol Gimeno Iglesias, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 346, 73; esmenes: BOPC, 388, 15)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de David Casado Marín, analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi els treballs sobre escenaris econòmics en el marc de la preparació del Projecte de llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 356-00779/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i a l'Adolescència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l'informe "L'afectació de la salut mental en la població infantil i adolescent en situació de risc a Catalunya" (Tram. 356-00780/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la secretària de Família davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el Pla integral de suport a la família (Tram. 356-00782/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Salut i Família davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti la Memòria del servei "De compatriota a compatriota" corresponent al 2013 i expliqui la situació de la immigració a Catalunya (Tram. 356-00784/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de representants de l'Associació d'Ajuda als Infants del Món, Adopta, Ajuda'm, Bradopta, ECAI Genus, IPI i Yamuna davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presentin l'institut col·laborador d'organismes acreditats per a l'adopció (Tram. 356-00785/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.