Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 8 de juliol de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Daniel Raventós Pañella, president de la Xarxa Renda Bàsica i professor de sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00503/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Antoni Barbarà, metge i membre de Dempeus per la Salut Pública, amb relació a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 353-00484/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Substanciació.

 • 3

  Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 202-00035/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Elaboració del dictamen

  (Text presentat: BOPC, 83, 25)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l'Avantprojecte de llei per a la no-discriminació amb l'objectiu d'eradicar el racisme i la xenofòbia (Tram. 354-00283/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup d'experts relators del projecte de llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el projecte de llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 356-00689/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de tècnics que elaboren l'ordre de regulació de l'assistent personal davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliquin el contingut d'aquesta ordre (Tram. 356-00690/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'experts que redacten l'Avantprojecte de llei d'autonomia personal i dependència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliquin el contingut d'aquest avantprojecte de llei (Tram. 356-00691/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de David Casado, representant de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Tram. 356-00711/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Nosaltres No Callem davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació dels serveis socials públics (Tram. 356-00715/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels organitzadors del Congrés Internacional per una Barcelona Inclusiva davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè n'exposi les conclusions (Tram. 356-00732/10)

  Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 202-00035/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 83, 25)

Nota: D'acord amb l'article 73 del RPC, s'acorda dispensar el termini per a distribuir la documentació que ha de servir de base en el debat per a l'elaboració del dictamen. Aquesta documentació es distribuirà abans de començar la sessió, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el BOPC