Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 18 de març de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la prevenció d'abusos sexuals entre adolescents als Centres Residencials d'Acció Educativa (Tram. 250-00869/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Rosa Amorós i Capdevila, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 29; esmenes: BOPC, 281, 26)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el sisè estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, titulat "L'impacte de la crisi en els majors de quaranta-cinc anys" (Tram. 356-00638/10)

  Violant Cervera i Gòdia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar l'entitat i explicar la situació de la gent gran (Tram. 357-00544/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació de la gent gran (Tram. 357-00547/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació de la gent gran (Tram. 357-00548/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.