Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 4 de març de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana (2008-2018) (Tram. 354-00237/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador de l'Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració, perquè exposi les conclusions del projecte europeu Sirius (Tram. 356-00563/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del grup promotor de la iniciativa "Ara és l'hora" davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els eixos de treball i les fases de la iniciativa per a la reforma horària (Tram. 356-00592/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació per a la Racionalització dels Horaris Espanyols davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les activitats de l'Associació, les conclusions dels congressos que ha organitzat i les propostes de racionalització del horaris (Tram. 356-00593/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença d'Antonio Moreno, membre del Col·lectiu Papàs de l'Àlex, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar l'activitat de l'entitat (Tram. 357-00553/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació d'Apindep Ronçana davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar la seva experiència com a cooperativa de consum innovadora, d'iniciativa social i sense ànim de lucre (Tram. 357-00554/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació de la gent gran (Tram. 357-00549/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.