Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 18 de febrer de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els objectius del seu departament (Tram. 355-00047/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l'Informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya (Tram. 355-00096/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Sessió informativa.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute amb les entitats de dones i feministes del 2011 (Tram. 311-00548/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 114, 43)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute amb les entitats de dones i feministes del 2012 (Tram. 311-00549/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 114, 43)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el calendari previst de pagament del deute a les entitats de dones i feministes (Tram. 311-00550/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 114, 44)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió d'obrir alguna convocatòria d'ajuts per a entitats de dones i feministes (Tram. 311-00551/10)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 114, 44)

 • 7

  Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 200-00002/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 36, 13)

 • 8

  Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia (Tram. 202-00035/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Nomenament de la ponència

  (Text presentat: BOPC, 83, 25)