Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 4 de febrer de 2014
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'atenció a les persones dependents (Tram. 250-00770/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 169, 27; esmenes: BOPC, 204, 36)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el subministrament d'aigua en fonts públiques i sobre l'autorització per a tallar-ne el subministrament en domicilis particulars (Tram. 250-00779/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 169, 34; esmenes: BOPC, 204, 37)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un programa d'impuls del voluntariat entre la gent gran (Tram. 250-00789/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 44; esmenes: BOPC, 227, 13)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'una campanya de recollida i distribució de roba per a infants sense recursos (Tram. 250-00790/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 178, 45)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de dues llars residència per a discapacitats intel·lectuals a Santa Coloma de Gramenet (Tram. 250-00811/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 183, 37; esmenes: BOPC, 227, 14)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la supressió de l'exigència del coneixement lingüístic en els informes d'arrelament emesos pel Departament de Benestar Social i Família (Tram. 250-00840/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 209, 19)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la retallada en el Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar (Tram. 354-00110/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els criteris i els mecanismes de control per a seleccionar les institucions i persones a càrrec de centres tutelats (Tram. 354-00111/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la no tramitació de modificacions de la prestació econòmica vinculada a residència en el cas dels ingressos en centres residencials públics produïts a partir de l'1 d'agost (Tram. 354-00123/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el deute de la Generalitat amb les residències concertades i col·laboradores de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Tram. 354-00124/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 en el pressupost d'aquest departament (Tram. 354-00140/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l'Informe del Síndic de Greuges sobre malnutrició infantil a Catalunya (Tram. 354-00144/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 13

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l'escenari pressupostari d'aquest departament per al final del 2013 (Tram. 354-00158/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 14

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència (Tram. 354-00180/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els motius i les conseqüències de la suspensió de la prestació econòmica vinculada a l'accés a les residències de gent gran (Tram. 354-00182/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la decisió de deixar de subvencionar els ajuts a les residències privades per als nous dependents (Tram. 354-00196/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la suspensió dels programes individuals d'atenció de prestació econòmica vinculada al d'atenció residencial i l'ingrés associat a places de prestació econòmica vinculada (Tram. 354-00200/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el darrer informe Insocat per a la millora de l'acció social (Tram. 356-00340/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el darrer informe Insocat per a la millora de l'acció social (Tram. 356-00341/10)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els criteris i els mecanismes de control per a seleccionar les institucions i persones a càrrec de centres tutelars (Tram. 356-00348/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la campanya "Pobresa Zero", de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les línies de treball de l'entitat (Tram. 356-00371/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui el manteniment de la suspensió de la prestació econòmica vinculada al servei de residència (Tram. 356-00400/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l'entitat i expliqui la situació de la gent gran (Tram. 356-00460/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el Pla per a la inclusió i cohesió social a Catalunya 2010-2013 (Tram. 356-00467/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'elaboració del Pla de ciutadania i de les migracions 2013-2016 (Tram. 356-00482/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Unió de Pensionistes, Jubilats i Prejubilats de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la situació de la gent gran (Tram. 356-00486/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la situació de la gent gran (Tram. 356-00487/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 28

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la situació de la gent gran (Tram. 356-00488/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 29

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Xarxa per la Sobirania Energètica davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica (Tram. 356-00496/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 30

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica (Tram. 356-00497/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 31

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els treballs amb relació a la pobresa energètica (Tram. 356-00498/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 32

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Moreno, membre del Col·lectiu Papàs de l'Àlex, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui l'activitat de l'entitat (Tram. 356-00502/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 33

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els objectius i els treballs de la Plataforma (Tram. 356-00511/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 34

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Apindep Ronçana davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui la seva experiència com a cooperativa de consum innovadora, d'iniciativa social i sense ànim de lucre (Tram. 356-00558/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.