Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimecres, 27 de novembre de 2013
Hora:
12:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta de resolució sobre la creació d'una subcomissió per a les compareixences de la Proposició de llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia dins la Comissió de Benestar, Família i Immigració (Tram. 251-00004/10)

    Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

    Debat i votació.

Nota: En acabar la sessió específica