Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimecres, 27 de novembre de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (Tram. 200-00010/10)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de la secció pressupostària corresponent al Departament de Benestar Social i Família

    (Text presentat: BOPC, 180, 3; Esmenes a la totalitat: BOPC, 192, 6)