Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 16 de juliol de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei d'igualtat entre dones i homes (Tram. 202-00040/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar el text de la Proposició de llei.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'habilitació d'un espai al web de la Generalitat per a informar sobre el Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars (Tram. 250-00460/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 56)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la modificació de l'article 2 del Decret 256/2011, de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, relatiu a les funcions del Consell (Tram. 250-00461/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 57; esmenes: BOPC, 111, 23)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre les mesures adoptades per a pal·liar la pobresa i la malnutrició infantil a l'estiu (Tram. 354-00101/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Compareixença de Toni Vilà, membre del comitè d'experts col·laboradors en la redacció del document de bases de l'Avantprojecte de llei de l'autonomia personal, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre l'estat d'aquest document de bases (Tram. 357-00302/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar la situació actual de l'ajuda al refugiat (Tram. 357-00314/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.