Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 2 de juliol de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'adjudicació de les obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central (Tram. 250-00399/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 54; esmenes: BOPC, 106, 41)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el reinici de les obres de construcció d'una residència i centre de dia a l'illa d'equipaments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona (Tram. 250-00401/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 56; esmenes: BOPC, 106, 41)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la utilització d'espais esportius d'entitats públiques o de finançament públic pels infants i adolescents dels centres oberts (Tram. 250-00420/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 78, 43; esmenes: BOPC, 106, 46)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el servei de guies intèrprets d'emergències de cap de setmana per a persones sordcegues (Tram. 250-00421/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 78, 44; esmenes: BOPC, 106, 46)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la represa de les obres de construcció d'una residència i centre de dia a l'illa d'equipaments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona (Tram. 250-00456/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 89, 53)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'aprovació d'una nova cartera de serveis socials i sobre l'avaluació de la segona Cartera de serveis socials (Tram. 250-00462/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 57; esmenes: BOPC, 111, 24)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi la situació actual de l'ajuda al refugiat (Tram. 356-00248/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

Nota: La Mesa de la Comissió ha acordat dispensar el termini de dos dies per a distribuir la documentació que ha de servir de base al debat del punt 6 de l'ordre del dia, d'acord amb l'article 73 del Reglament del Parlament.