Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 18 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre el primer any de vigència de la Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració, per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat (Tram. 357-00045/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 2

  Projecte de llei d'accessibilitat

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació de Vida Independiente amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00062/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00063/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença d'una representació de l'ONCE amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00064/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00065/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00066/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00067/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00068/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00069/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00070/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00071/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00072/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Ecom amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00073/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00074/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació ONCE amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00075/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00076/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació de Minusvàlids Físics Associats (Mifas) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00077/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació AICE amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00078/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença d'una representació de Cocemfe Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00079/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00080/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00081/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00082/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00083/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença d'una representació de Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00084/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00085/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00086/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00087/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00088/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00089/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00090/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença de Xavier Grau Sabaté, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00091/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença de Salvador Castañer Sacrest, cap del Servei per a Afiliats de l'ONCE a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00092/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença d'Andrés Rueda Sánchez, president de l'Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència Gerontològica, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00093/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00094/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.34

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00095/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.35

   Proposta de compareixença de Patrícia Carmona Hidalgo, presidenta de l'Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i Grans Discapacitats Físiques de Catalunya (Aspaym), amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00096/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.36

   Proposta de compareixença de Vicente Botella García del Cid, president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00097/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.37

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00098/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.38

   Proposta de compareixença d'Enric Rovira-Beleta Cuyás, arquitecte i professor d'arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00099/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.39

   Proposta de compareixença de Jordi Guasch i Asmerats, enginyer industrial, interventor de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i membre de la Comissió d'Acció Professional, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00100/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.40

   Proposta de compareixença de Raimon Jané i Campos, enginyer industrial, director de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya, president de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes i tresorer del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00101/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.41

   Proposta de compareixença d'Antoni Guillén, president d'Ecom, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00102/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.42

   Proposta de compareixença de Josep M. Ramírez, de la Fundació Guttmann, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00103/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.43

   Proposta de compareixença de representants de l'Associació de Paraplègics i Grans Minusvàlids de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00104/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.44

   Proposta de compareixença d'Enric Botí, en representació de l'ONCE, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00105/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.45

   Proposta de compareixença d'Antoni Martínez, de la Federació de Persones Sordes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00106/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.46

   Proposta de compareixença de representants de la Federació d'Associacions d'Implantats Coclears amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00107/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.47

   Proposta de compareixença de Ricard López, de l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00108/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.48

   Proposta de compareixença de Manel Martí, representant de l'Associació de Discapacitats Visuals, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00109/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.49

   Proposta de compareixença de representants de l'Associació Catalana per a la Integració del Cec amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00110/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.50

   Proposta de compareixença de Carme López, representant de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat), amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00111/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.51

   Proposta de compareixença de representants del Gremi d'Empresaris del Cinema amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00112/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.52

   Proposta de compareixença de representants del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00113/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.53

   Proposta de compareixença de representants del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00114/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.54

   Proposta de compareixença de representants de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00115/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.55

   Proposta de compareixença de representants de la Confederació de Comerç de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00116/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.56

   Proposta de compareixença de representants de l'Associació de Museòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00117/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.57

   Proposta de compareixença de representants de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00118/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.58

   Proposta de compareixença de representants de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00119/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.59

   Proposta de compareixença d'una representació de l'ONCE amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00120/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.60

   Proposta de compareixença d'una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00121/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.61

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Ecom amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00122/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.62

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00123/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.63

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (Acapps) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00124/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.64

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Salut Mental Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00125/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.65

   Proposta de compareixença d'una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00126/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.66

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00127/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.67

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa (Apsocecat) amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00128/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.68

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00129/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.69

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00130/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.70

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00131/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.71

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00132/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.72

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi d'Empresaris de Cinema de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00133/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.73

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00134/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.74

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00135/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.75

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00136/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.76

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00137/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.77

   Proposta de compareixença d'una representació d'Adif amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00138/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.78

   Proposta de compareixença d'una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00139/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.79

   Proposta de compareixença d'una representació de la Design for All Foundation amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00140/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.80

   Proposta de compareixença d'Enric Rovira-Beleta, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00141/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.81

   Proposta de compareixença de Xavier Garcia-Milà Lloveras, arquitecte especialista en accessibilitat, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00142/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.82

   Proposta de compareixença de Daniel Guasch Murillo, director acadèmic de la càtedra d'accessibilitat, arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00143/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.83

   Proposta de compareixença d'una representació del Centre Nacional de Tecnologies de l'Accessibilitat amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00144/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.84

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona amb relació al Projecte de llei d'accessibilitat (Tram. 352-00145/10)

   Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la creació d'una subcomissió de coordinació dels treballs del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars amb l'activitat parlamentària (Tram. 251-00002/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la derogació de l'article 5.3 de l'Acord de Govern 19/2013, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2013, i l'establiment de mecanismes de regulació de la gestió dels recursos econòmics de les empreses que gestionen serveis socials de responsabilitat pública (Tram. 250-00330/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 69; esmenes: BOPC, 89, 41)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció de la residència i centre de dia del barri de Sant Pere Nord, de Terrassa (Tram. 250-00355/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 86; esmenes: BOPC, 89, 43)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la derogació de l'article 5.3 de l'Acord de Govern GOV/19/2013, pel qual s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l'exercici pressupostari 2013 (Tram. 250-00357/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 59, 87; esmenes: BOPC, 89, 43)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els objectius del seu departament (Tram. 354-00019/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre l'Informe sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya (Tram. 354-00068/10)

  Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els criteris per a l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència, i sobre la situació de la llei de promoció de l'autonomia personal (Tram. 354-00070/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre la situació dels centres residencials d'acció educativa (Tram. 354-00073/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Toni Vilà, membre del comitè d'experts col·laboradors en la redacció del document de bases de l'Avantprojecte de llei de l'autonomia personal, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre l'estat d'aquest document de bases (Tram. 356-00205/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.