Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 7 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el contingut de la futura llei marc de la protecció social (Tram. 354-00064/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'adjudicació dels concursos per a contractar els serveis socials i d'atenció a les persones (Tram. 250-00125/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 27, 34)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector social (Tram. 250-00196/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 77; esmenes: BOPC, 59, 60)

 • 4

  Compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar les tasques d'assessorament dutes a terme (Tram. 357-00028/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.