Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 2 d'abril de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti el quart estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat sobre l'impacte de la crisi en la infància i l'entorn escolar (Tram. 356-00122/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Georgina Rieradevall i Tarrés, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença (*)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el primer any de vigència de la Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració, per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat (Tram. 356-00100/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el quart estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat sobre l'impacte de la crisi en la infància i l'entorn escolar (Tram. 357-00044/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el tancament de la residència de Pacs del Penedès (Tram. 250-00126/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Ignasi Elena Garcia, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 35; esmenes: BOPC, 46, 30)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el programa de teleassistència i el Pla concertat de prestacions bàsiques de serveis socials per a l'atenció primària (Tram. 250-00135/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 42; esmenes: BOPC, 46, 33)

Nota: (*) Si és aprovada la sol·licitud de compareixença d'Enric Morist, coordinador de la Creu Roja de Catalunya, el president, d'acord amb l'article 46.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la, tot seguit, com a punt núm. 2.