Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 19 de març de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb les entitats del tercer sector social (Tram. 250-00001/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 4, 16)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'anul·lació de les bases de la subvenció per al pagament d'urgències socials amb contraprestacions de caràcter social del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell (Tram. 250-00019/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 4, 28)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les mesures per a garantir les competències en matèria d'autonomia personal i atenció a la dependència davant la reforma de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 250-00022/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 4, 31; esmenes: BOPC, 39, 55)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui les tasques d'assessorament dutes a terme (Tram. 356-00051/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre les conseqüències de la reforma de la renda mínima d'inserció i sobre la política actual i futura en aquesta matèria (Tram. 356-00088/10)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.