Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 10 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Benestar Social i Família (Tram. 250-00850/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 36)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la modificació de la Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social i Família, relativa al coneixement lingüístic (Tram. 250-01064/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 29; esmenes: BOPC, 318, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la difusió de la informació relativa als ajuts a les famílies nombroses (Tram. 250-01091/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 307, 65; esmenes: BOPC, 331, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'aplicació de la Llei 39/2006, de la dependència, el 2012 (Tram. 250-01194/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 318, 48; esmenes: BOPC, 343, 57)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte IntegrARTE i la continuïtat del suport al Centre d'Atenció Integral al Discapacitat de Montcada i Reixac (Tram. 250-01198/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 318, 52)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el Pla de prevenció i atenció de zones d'actuació preferent (Tram. 250-01199/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 318, 53; esmenes: BOPC, 343, 57)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les situacions d'emergència social i la renda mínima d'inserció (Tram. 250-01205/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 33; esmenes: BOPC, 343, 58)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expedients de renda mínima d'inserció (Tram. 250-01206/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 34; esmenes: BOPC, 343, 58)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la protecció de les persones en situació o en risc d'exclusió social (Tram. 250-01210/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 38; esmenes: BOPC, 343, 59)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'atenció social a determinats col·lectius en situació o en risc d'exclusió social (Tram. 250-01211/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 39; esmenes: BOPC, 343, 60)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'impuls del treball comunitari i del voluntariat (Tram. 250-01212/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 40; esmenes: BOPC, 343, 60)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la protecció de les famílies (Tram. 250-01213/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 41; esmenes: BOPC, 343, 60)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la constitució d'una xarxa d'últim recurs de lluita contra l'exclusió social (Tram. 250-01214/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 41; esmenes: BOPC, 343, 61)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una residència per a la gent gran a la zona del Ter-Brugent (Tram. 250-01219/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 321, 45; esmenes: BOPC, 343, 62)

 • 15

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre l'informe intern sobre l'ús de les contencions físiques amb la gent gran ingressada en residències (Tram. 354-00204/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 16

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l'àmbit dels serveis socials (Tram. 354-00241/09)

  Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárdenas, delegat de l'Associació per a la Defensa del Menor, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l'Associació i les seves propostes (Tram. 356-00692/09)

  Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de les Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l'Informe INSOCAT per a la millora de l'acció social (Tram. 356-00742/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Proposta de resolució de suport a les famílies catalanes que estan tramitant processos d'adopció a Mali (Tram. 250-01415/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació

  (Text presentat: BOPC, 351, 16)