Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 19 de juny de 2012
Hora:
16:15h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i el pressupost per al canvi en el model d'atenció a la dependència i l'autonomia personal (Tram. 311-00395/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 45, 44)

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de sol·licituds, valoracions i prestacions atorgades amb relació a la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 311-00396/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 45, 44)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'evolució del cost d'inversió en data del 31 de desembre de 2010 amb relació a la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 311-00397/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 45, 44)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions per al desplegament el 2011 de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 311-00398/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 45, 45)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la figura de l'assistent personal (Tram. 311-00399/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 45, 45)

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a les polítiques de prevenció mitjançant el treball amb famílies amb infants en situació de risc i de promoció de centres oberts (Tram. 311-00532/09)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 85)

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a l'equiparació dels ajuts a l'acolliment en família extensa amb els ajuts a l'acolliment en família externa (Tram. 311-00535/09)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 86)

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a l'elaboració d'un programa de prevenció i atenció en diferents zones del territori amb un risc especial per a la infància i l'adolescència (Tram. 311-00536/09)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 87)

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a la negociació d'un pla de suport al tercer sector social (Tram. 311-00537/09)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 87)

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inclusió de clàusules socials en els concursos públics (Tram. 311-00538/09)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 87)

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'establiment de mesures per a la pervivència de l'acció social de les entitats del tercer sector social (Tram. 311-00542/09)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 88)

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terminis per a l'elaboració d'un protocol d'actuació davant els maltractaments de persones amb discapacitat (Tram. 311-00545/09)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 89)

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions i els terminis per a l'adequació de la renda mínima d'inserció per al millorament de situacions cròniques negatives (Tram. 311-00546/09)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 72, 90)

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'aplicació d'una moratòria en el desplegament de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 311-01357/09)

   Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 237, 65)

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el rebuig de la moratòria en el desplegament de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència (Tram. 311-01358/09)

   Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 237, 65)

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de la disminució del nombre d'expedients resolts pel Departament de Benestar Social i Família el 2011 (Tram. 311-01361/09)

   Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 237, 66)

  • 1.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes de la disminució en la concessió de prestacions d'ajut domiciliari i teleassistència (Tram. 311-01362/09)

   Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 237, 67)

  • 1.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dades relatives a l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, relativa a la dependència, que apareixen en els webs de l'Imserso i del Departament de Benestar Social i Família (Tram. 311-01363/09)

   Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 237, 67)

  • 1.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el deute amb la residència per a la gent gran Montemar, de Cambrils (Baix Camp) (Tram. 311-02427/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 288, 71)

  • 1.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions amb relació a les denúncies presentades pels treballadors de la residència per a la gent gran Montemar, de Cambrils (Baix Camp) (Tram. 311-02428/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 288, 71)

  • 1.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inspeccions a la residència per a la gent gran Montemar, de Cambrils (Baix Camp) (Tram. 311-02429/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 288, 71)

  • 1.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la mediació entre l'empresa i els treballadors a la residència per a la gent gran Montemar, de Cambrils (Baix Camp) (Tram. 311-02430/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 288, 72)

  • 1.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'actuació prevista davant la situació a la residència per a la gent gran Montemar, de Cambrils (Baix Camp), amb relació a les places concertades (Tram. 311-02431/09)

   Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 288, 72)

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais (Tram. 357-00311/09)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais (Tram. 357-00312/09)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais (Tram. 357-00313/09)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.