Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 15 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Benestar Social i Família (Tram. 250-00850/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 36)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de totes les dependències de la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona (Tram. 250-00904/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 41; Esmenes: BOPC, 315, )

 • 3

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les ràtios de personal que fixa la Cartera de serveis socials i el consens en els canvis en els criteris funcionals de les prestacions de serveis de centres per a gent gran i persones amb discapacitat (Tram. 250-00932/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 261, 35; Esmenes: BOPC, 315, )

 • 4

  Proposta de resolució sobre la situació de les entitats del tercer sector social (Tram. 250-00956/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 56; esmenes: BOPC, 307, 42)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del conveni signat el 2011 amb la Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consorci de Serveis a les Persones i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a concertar noves places de residència i centre de dia de la Plataforma Centre Multiserveis d'aquest municipi (Tram. 250-00958/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 58; esmenes: BOPC, 307, 43)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el restabliment del complement educatiu per a la manutenció dels infants acollits (Tram. 250-00967/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 63; esmenes: BOPC, 307, 46)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les actuacions per a resoldre els problemes d'ús de les instal·lacions del casal La Florida, a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00972/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sonia Esplugas González, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 67; esmenes: BOPC, 307, 47)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb les administracions locals, les entitats socials sense ànim de lucre i les entitats del tercer sector social (Tram. 250-00985/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 269, 75; esmenes: BOPC, 307, 51)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el traspàs a les comunitats autònomes de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques destinada a finalitats d'interès social (Tram. 250-00987/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 274, 27; esmenes: BOPC, 307, 51)

 • 10

  Proposta de resolució sobre les actuacions per a construir un centre de dia amb residència i habitatges tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona (Tram. 250-01030/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 280, 57; Esmenes: BOPC, 315, )

 • 11

  Proposta de resolució sobre el ple funcionament de la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona (Tram. 250-01042/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 285, 51; Esmenes: BOPC, 315, )

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de representants de Dincat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè donin a conèixer les activitats de la federació, les prioritats de la junta i la situació de les persones amb discapacitat (Tram. 356-00630/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Grau Sabaté, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui les activitats i l'abast de les actuacions i els programes de l'ONCE (Tram. 356-00665/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Crespo Julia, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui el pla de treball i el balanç del primer any del Consell (Tram. 356-00666/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliquin l'estudi "La situació de les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre de 2011 i l'evolució dels serveis residencials" (Tram. 356-00667/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.