Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 17 d'abril de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les famílies nombroses (Tram. 356-00584/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Compareixença d'Andrés Giménez i Ana Ballesta, vocals de l'Associació de Discapacitats Físics, Psíquics i Sensorials de Montcada i Reixac, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a presentar el programa Integrarte (Tram. 357-00245/09)

  Compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Creu Roja davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè expliqui el segon estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat, "L'ocupació dels col·lectius vulnerables en el marc de la crisi socioeconòmica" (Tram. 356-00622/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unescocat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti la "Declaració Unescocat per un desenvolupament humà sostenible als territoris urbans" (Tram. 356-00590/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Famílies Lesbianes i Gais davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais (Tram. 356-00589/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais (Tram. 356-00588/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la situació de les famílies monoparentals, les famílies acollidores i les famílies lesbianes i gais (Tram. 356-00587/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les mesures davant la supressió del Fons d'acollida, integració i reforç educatiu dels immigrants (Tram. 354-00182/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.