Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 20 de març de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 10

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament de Benestar Social i Família (Tram. 250-00850/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 36)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca, de Barcelona (Tram. 250-00865/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 48; esmenes: BOPC, 269, 36)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la negociació per al traspàs efectiu i total dels recursos derivats del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a finalitats socials (Tram. 250-00867/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 239, 50; esmenes: BOPC, 269, 36)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat de l'atenció residencial i diürna per a persones amb discapacitat i del compliment de la Llei 12/2007, de serveis socials (Tram. 250-00895/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 250, 54)

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'Àngels Guiteras, representant del Grup de Treball de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Dependència, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè presenti l'Informe de valoració del desplegament de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, a Catalunya (Tram. 356-00524/09)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Proposta de resolució sobre el millorament de la transparència en el sistema català de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 250-00845/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 20

  Proposta de resolució sobre la consulta telemàtica dels expedients personals del sistema català de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Tram. 250-00844/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'una campanya per a lluitar contra l'estigmatització dels col·lectius desfavorits (Tram. 250-00839/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 22

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat dels serveis d'atenció residencial i diürna destinats a les persones amb discapacitat (Tram. 250-00829/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.