Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 6 de març de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 3

    Compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre el desplegament de la Llei 10/2010, el compliment del Pacte nacional per a la immigració i les accions amb relació al Reglament de la Llei d'estrangeria (Tram. 357-00051/09)

    Compareixença.