Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 5 d'abril de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de places residencials per a la gent gran a l'Alt Penedès i sobre la construcció d'una residència per a la gent gran a Vilafranca del Penedès (Tram. 250-00017/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 16, 19)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les reformes legals per a prohibir la utilització de peces de vestir que impedeixin la identificació i la comunicació visual en llocs públics (Tram. 250-00041/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 19, 26; esmenes: BOPC, 44, 22)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les polítiques de cohesió social i de lluita contra la pobresa (Tram. 354-00029/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la incidència de la Instrucció 1/2011, relativa a l'aplicació de les mesures específiques en matèria de personal que estableix el Decret 109/2011 (Tram. 356-00038/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de representants del col·lectiu Papàs de l'Àlex davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informin sobre els projectes i les línies d'actuació d'aquesta associació (Tram. 356-00032/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Taula del Tercer Sector davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè exposi les conclusions del III Congrés del Tercer Sector Social (Tram. 356-00062/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre la política d'immigració (Tram. 356-00029/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el desplegament de la Llei 10/2010, el compliment del Pacte nacional per a la immigració i les accions amb relació al Reglament de la Llei d'estrangeria (Tram. 356-00029/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.