Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2015
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica (Tram. 202-00062/10)

    Elaboració del Dictamen (*)

    (Obertura de la tramitació: BOPC, 413, 173; Designació de membres de la Comissió promotora: BOPC, 624, 22)

Nota: (*) L'informe de ponència, per indicació de la presidència de la Comissió i d'acord amb l'article 97.4 del Reglament, es distribueix electrònicament, amb el benentès que també serà publicat posteriorment en el BOPC.