Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dijous, 9 de juliol de 2015
Hora:
14:00h En acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 202-00060/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Elaboració del Dictamen.(*)

  (Text presentat: BOPC, 357, 24)

 • 2

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica (Tram. 202-00062/10)

  Nomenament de la Ponència

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 413, 173; Designació de membres de la Comissió promotora: BOPC, 624, 22)

 • 3

  Proposició de llei de mesures urgents per a fer front a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica (Tram. 202-00062/10)

  Mercè Pidemont Pujol, Representant del Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica; Eloi Badia Casas, del Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica; Maria Campuzano Guerra, del Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica; Assumpta Ordeig Sala, del Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica; Vanesa Valiño Esparducer, del Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a Fer Front a l'Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica

  Coneixement de la renúncia a promoure compareixences

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 413, 173; Designació de membres de la Comissió promotora: BOPC, 624, 22)

Nota: (*)L'informe de ponència, per indicació de la presidència de la Comissió i d'acord amb l'article 97.4 del Reglament, es distribueix electrònicament, amb el benentès que també serà publicat posteriorment en el BOPC.