Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 27 de maig de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Sergio Nasarre, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01249/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'Elga Molina i Roig, responsable de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01250/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'Agustí Jover i Armengol, economista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01261/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01237/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01238/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01253/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01254/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 8

  Proposta de resolució sobre el pagament de les indemnitzacions pendents als propietaris dels terrenys expropiats per les obres de la carretera C-51 (Tram. 250-01472/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 49; esmenes: BOPC, 525, 50)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la incineradora de residus industrials de Constantí (Tram. 250-01473/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 500, 49)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la revisió dels expedients sancionadors oberts arran d'una acció reivindicativa de la Plataforma Stop Pujades Transport Públic (Tram. 250-01478/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 507, 53)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla pluriennal dels centres urbans sostenibles (Tram. 250-01480/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 507, 55; esmenes: BOPC, 541, 31)

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Rovira, responsable de l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui la situació de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, la manera de millorar la coordinació dels estudis sobre contaminació atmosfèrica i les mesures que cal adoptar (Tram. 356-01192/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 356-01197/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Empreses d'Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 356-01199/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els plans de gestió del districte fluvial (Tram. 356-01198/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Salvem el Gaià davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les polítiques de protecció de les terres del Gaià (Tram. 356-01209/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.