Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 8 d'abril de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01232/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 353-01233/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Substanciació.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la demanda a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de la fixació del cabal de manteniment dels trams del Segre d'acord amb la Directiva marc de l'aigua (Tram. 250-01387/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 34)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la finalització de les obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Tram. 250-01390/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 36)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'horari de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Tram. 250-01430/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 491, 58)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona (Tram. 250-01442/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 35; esmenes: BOPC, 525, 47)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la retirada dels expedients sancionadors oberts arran de la campanya de la Plataforma Stop Pujades Transport Públic (Tram. 250-01449/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 41)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el servei de manteniment de la xarxa ferroviària de Ripoll (Tram. 250-01450/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Xavier Cima Ruiz, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 41)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera A-14 (Tram. 250-01453/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Cristina Bosch i Arcau, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 47)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el millorament de la línia 3 del servei de trens de rodalia (Tram. 250-01454/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Xavier Cima Ruiz, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 48)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles (Tram. 250-01455/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 494, 48; esmenes: BOPC, 525, 47)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 250-01466/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 44; esmenes: BOPC, 525, 48)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la reducció del risc d'accidentalitat a la carretera GI-555, entre Sils i Massanes, i a la carretera GI-550, entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm (Tram. 250-01467/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 500, 45; esmenes: BOPC, 525, 48)

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Moviment Ciutadà pel Clima 350BCN davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els efectes del canvi climàtic (Tram. 356-01155/10)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix (Tram. 356-01181/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el control de l'estoc de mercuri de la planta d'Ercros a Flix (Tram. 356-01182/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d'Ercros de Flix (Tram. 356-01183/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença de Teresa Conesa, secretària general d'Ercros, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la diferència entre les tones de mercuri declarades i les suposadament emmagatzemades a la planta d'Ercros de Flix (Tram. 356-01184/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Compareixença d'una representació de la Plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la situació ferroviària de les Terres de l'Ebre (Tram. 357-00641/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 20

  Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya (Tram. 202-00060/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 357, 24)