Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 11 de març de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la recuperació del tram urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l'Aldea (Tram. 250-01303/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 40)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la retirada i el tractament de les terres contaminades del parc del Nord de Sabadell (Tram. 250-01354/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 440, 79; esmenes: BOPC, 487, 29)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'una passarel·la i d'un pas de vianants a la carretera C-58 al pas per Vacarisses (Tram. 250-01364/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 25; esmenes: BOPC, 487, 30)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aeròdrom d'Alfés (Tram. 250-01368/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 28; esmenes: BOPC, 487, 31)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un túnel a la carretera C-14 entre Organyà i Montan de Tost (Tram. 250-01373/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 31; esmenes: BOPC, 487, 31)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la carretera C-26 entre Ripoll i Berga (Tram. 250-01379/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 445, 35; esmenes: BOPC, 487, 32)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la finalització de les obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell (Tram. 250-01390/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 456, 36)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la inclusió de les Terres de l'Ebre en el servei de trens de rodalia i en la integració tarifària del Camp de Tarragona (Tram. 250-01415/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 482, 41; esmenes: BOPC, 507, 42)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la senyalització d'alt ús per ciclistes de la carretera BV-2041 entre Begues i Gavà (Tram. 250-01416/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 482, 42; esmenes: BOPC, 507, 43)

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la creació de l'Agència Catalana del Medi Ambient (Tram. 354-00395/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada (Tram. 354-00398/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'accident químic a l'empresa Simar, d'Igualada (Tram. 356-01136/10)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agrupació Taxi Companys davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb relació als serveis de transport públic de viatgers en turismes (Tram. 356-01143/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Agrupació Professional Elite Taxi Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l'aplicació del Reial decret 2025/1984, sobre coordinació de les competències administratives amb relació als serveis de transport públic de viatgers en turismes (Tram. 356-01144/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge

  • 15.1

   Proposta de compareixença de Carme Trilla amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02696/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.2

   Proposta de compareixença de Montserrat Pareja Eastaway, professora del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Xarxa Europea de Recerca en Habitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02697/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.3

   Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02698/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.4

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02699/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02700/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.6

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02760/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.7

   Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02723/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.8

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02701/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.9

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02761/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.10

   Proposta de compareixença del president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02722/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.11

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02702/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.12

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02732/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.13

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02758/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.14

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02703/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.15

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02731/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.16

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02757/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.17

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori dels Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02704/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.18

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02705/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.19

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02724/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.20

   Proposta de compareixença del president de la Comissió de Dret Fiscal i Financer del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02777/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.21

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02706/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.22

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02755/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.23

   Proposta de compareixença d'Emilio Álvarez Pérez-Bedia, president del Registre d'Auditors Economistes de Catalunya i vicesecretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02776/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.24

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02707/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.25

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02708/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02713/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.27

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02762/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.28

   Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma per un Habitatge Digne amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02775/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.29

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02709/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.30

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02712/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.31

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02756/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.32

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02711/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.33

   Proposta de compareixença de representants de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Mesures Urgents per a l'Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02774/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.34

   Proposta de compareixença d'una representació d'Arrels Fundació amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02714/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.35

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Privada Foment de l'Habitatge Social amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02715/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.36

   Proposta de compareixença de Guillem Fernàndez, en representació de l'associació Prohabitatge, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02716/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.37

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02717/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.38

   Proposta de compareixença de Clara Cortina i Trilla, doctora en demografia i professora de sociologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02718/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.39

   Proposta de compareixença d'Isabel Pujadas Rúbies, catedràtica del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02719/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.40

   Proposta de compareixença de Sergio Nasarre, catedràtic de dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02720/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.41

   Proposta de compareixença d'Elga Molina i Roig, responsable de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02721/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.42

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02725/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.43

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02754/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.44

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02726/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.45

   Proposta de compareixença d'una representació del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02727/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.46

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02728/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.47

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02729/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.48

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Promotors Públics d'Habitatge i Sòl amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02730/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.49

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02763/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.50

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02733/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.51

   Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02759/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.52

   Proposta de compareixença d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02734/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.53

   Proposta de compareixença del director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02735/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.54

   Proposta de compareixença de Jaume Font i Paradell, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02771/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.55

   Proposta de compareixença d'una representació del Consorci de l'Habitatge de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02736/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.56

   Proposta de compareixença d'una representació del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02737/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.57

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02738/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.58

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02739/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.59

   Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02740/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.60

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Promotors-Constructors d'Edificis amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02764/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.61

   Proposta de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02765/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.62

   Proposta de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02770/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.63

   Proposta de compareixença del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02766/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.64

   Proposta de compareixença d'Agustí Jover i Armengol, economista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02767/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.65

   Proposta de compareixença de José García Montalvo, economista, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02768/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.66

   Proposta de compareixença de Pedro Parra Calderón, president de la cooperativa Llar Unió Catalònia, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02769/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.67

   Proposta de compareixença de Damià Calvet, exsecretari de Territori i Sostenibilitat i director de l'Institut Català del Sòl, amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02772/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 15.68

   Proposta de compareixença d'una representació de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge amb relació a la Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 352-02773/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.