Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 28 de gener de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 de rodalia entre Montcada i Vic (Tram. 250-01297/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 413, 59)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'autorització ambiental de l'explotació de recursos minerals al Palau d'Anglesola (Tram. 250-01298/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 36)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el compliment de l'acord del Govern de l'Estat relatiu al soterrament de la línia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac (Tram. 250-01325/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 421, 93)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la recuperació del tram urbà de les carreteres N-340 i N-235 a l'Aldea (Tram. 250-01303/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 40)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'estació de tren d'Hostalric (Tram. 250-01306/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 417, 42; esmenes: BOPC, 445, 20)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'eliminació del dret de prioritat o preferència en les concessions i autoritzacions administratives establert pel reglament de la Llei 12/1987, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor (Tram. 250-01317/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Roger Torrent i Ramió, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 421, 84)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la carretera B-300 (Tram. 250-01327/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Sergi Vilamala i Bastarras, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 421, 94; esmenes: BOPC, 445, 21)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la solució dels problemes que pateix la carretera C-35 al pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea (Tram. 250-01329/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 425, 19; esmenes: BOPC, 469, 24)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una instal·lació de tractament biològic de residus d'alta degradabilitat a Ossó de Sió (Tram. 250-01331/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 425, 21; esmenes: BOPC, 469, 24)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Resolució 741/X, sobre les mesures per a evitar l'intrusisme en l'àmbit del transport de persones (Tram. 250-01365/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 445, 26)

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'adjudicació directa a Túnels Barcelona Cadí de la concessió d'explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí (Tram. 354-00369/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la restauració ambiental dels runams salins de Sallent i la fiança per a garantir-la (Tram. 356-00944/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Compareixença de Xavier Querol, investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica (Tram. 357-00596/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.