Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 3 de desembre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el procés d'implantació de la T-Mobilitat (Tram. 357-00640/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el procediment d'adjudicació i finançament del projecte de la T-Mobilitat (Tram. 357-00815/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les possibles irregularitats en la gestió de quatre promocions d'habitatges de dotació pública als barris de les Corts, Can Peguera, Porta i la Sagrera, de Barcelona (Tram. 357-00740/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre el control de legalitat en l'actuació de l'empresa privada que gestiona a Barcelona el lloguer d'un conjunt d'habitatges dotacionals procedents de Regesa i de la Fundació Pisos de Lloguer (Tram. 250-01237/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 83; esmenes: BOPC, 413, 50)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'adequació de la carretera B-204 (Tram. 250-01275/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio García Pérez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 43; esmenes: BOPC, 429, 29)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el servei de trens de rodalia en les festes locals de Barcelona (Tram. 250-01282/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 408, 47; esmenes: BOPC, 440, 70)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la neteja de les rieres de Vacarisses (Tram. 250-01291/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 413, 56)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la reserva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a l'aparcament de l'estació de tren de Vacarisses-Torreblanca (Tram. 250-01292/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 413, 56)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la millora de la línia R3 de rodalia entre Montcada i Vic (Tram. 250-01297/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 413, 59)

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el compliment de la Moció 105/X, sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre i sobre el Pla de protecció integral del delta de l'Ebre (Tram. 354-00354/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.