Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 22 d'octubre de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre les mesures que cal emprendre davant l'augment dels índexs de contaminació atmosfèrica (Tram. 357-00508/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la creació d'una comissió interdepartamental de foment de l'economia circular (Tram. 250-01005/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 49; esmenes: BOPC, 315, 22)

 • 3

  Proposta de resolució sobre les rotondes de la carretera C-55 d'accés al pla de les Vives I, de Sant Vicenç de Castellet (Tram. 250-01075/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 18; esmenes: BOPC, 346, 61)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'autorització al Consell Comarcal del Priorat perquè faci una senyalització homogènia del patrimoni i les carreteres de la comarca (Tram. 250-01159/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 342, 59; esmenes: BOPC, 391, 83)

 • 5

  Proposta de resolució de suport a la Declaració a favor del patrimoni natural de Catalunya (Tram. 250-01171/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 351, 31)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els parcs de conservació de carreteres (Tram. 250-01211/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 369, 33; esmenes: BOPC, 413, 44)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el millorament dels col·lectors de Can Bruguer i Ca n'Espinós, a Gavà (Tram. 250-01217/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 375, 64; esmenes: BOPC, 413, 46)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el consens entre els ajuntaments d'Arbolí, Alforja, Vilaplana i la Febró (Baix Camp) per a elaborar el Pla d'ordenació forestal amb relació als terrenys del campament militar de Los Castillejos (Tram. 250-01221/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 378, 69)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la suspensió del projecte de la pedrera prevista a la zona de Roques Blanques, al Bruc (Tram. 250-01224/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 72; esmenes: BOPC, 413, 47)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe relatiu a l'estat del riu Ripoll al seu pas per Ripollet (Tram. 250-01226/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 378, 74; esmenes: BOPC, 413, 48)