Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 2 de juliol de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Ismael Blanco Fillola, investigador Ramón y Cajal de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques i professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a explicar les conclusions del projecte "Barris desafavorits davant la crisi: segregació urbana, innovació social i capacitat cívica" (Tram. 357-00639/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per l'Agència Catalana de l'Aigua per a no pagar als ajuntaments pels treballs de millorament dels cursos fluvials (Tram. 250-01043/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 37)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el centre de gestió de residus de la Garrotxa (Tram. 250-01067/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 304, 36; esmenes: BOPC, 334, 47)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'import destinat al Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial (Tram. 250-01073/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la definició del règim d'ocupació i l'ús dels trams urbans i naturals de les platges (Tram. 250-01074/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 308, 14; esmenes: BOPC, 334, 49)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les rotondes de la carretera C-55 d'accés al pla de les Vives I, de Sant Vicenç de Castellet (Tram. 250-01075/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 18; esmenes: BOPC, 346, 61)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el servei de transport interurbà entre Mataró i Barcelona i Mataró i la Universitat de Bellaterra (Tram. 250-01079/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 312, 21; esmenes: BOPC, 346, 62)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la utilització de l'amplada ibèrica en la construcció del Corredor Mediterrani (Tram. 356-00710/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.