Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 19 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les obres de perllongament i soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas per diverses poblacions del Vallès Occidental (Tram. 250-00694/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 127, 62; esmenes: BOPC, 172, 54)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell (Tram. 250-00799/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 52; esmenes: BOPC, 222, 33)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el tancament del magatzem de gas del projecte Castor (Tram. 250-00804/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 178, 57)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el tractament dels residus provinents d'armes químiques del conflicte bèl·lic de Síria (Tram. 250-00872/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 247, 34)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la modificació de l'article 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig (Tram. 250-00876/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 37; esmenes: BOPC, 276, 16)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les tarifes del transport públic del Camp de Tarragona (Tram. 250-00885/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 44; esmenes: BOPC, 276, 19)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el rebuig de la proposta de tractar els residus d'armes químiques de Síria a la planta de residus especials de Constantí (Tarragonès) (Tram. 250-00888/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 247, 46; esmenes: BOPC, 276, 19)

 • 8

  Proposta de resolució sobre les obres de connexió amb tren i metro de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 250-00891/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 13; esmenes: BOPC, 276, 19)

 • 9

  Proposta de resolució sobre els habitatges que són propietat de les entitats financeres (Tram. 250-00901/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 19; esmenes: BOPC, 276, 21)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el deute pendent del projecte d'intervenció integral del barri de la Maurina, de Terrassa (Tram. 250-00902/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 20; esmenes: BOPC, 276, 22)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el sanejament i l'adequació del Bloc dels Mestres, de Sabadell (Tram. 250-00903/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 252, 20; esmenes: BOPC, 276, 22)

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el Pla d'homogeneïtzació a les vies de peatge i sobre el funcionament i les mesures de seguretat del sistema de rodalia de Barcelona (Tram. 356-00552/10)

  Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Xavier Querol, investigador de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les conseqüències dels alts índexs de contaminació atmosfèrica (Tram. 356-00557/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Confederació Catalana d'Empreses de Transport de Mercaderies per Carretera de Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els incompliments del Govern amb el sector del transport de mercaderies per carretera (Tram. 356-00559/10)

  M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.