Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dijous, 27 de juny de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte "Trabajos de sísmica 3D en Casablanca" i l'impacte ambiental que pot produir al litoral de Tarragona (Tram. 311-00026/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 9)

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració amb relació al projecte "Trabajos de sísmica 3D en Casablanca" (Tram. 311-00027/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 9)

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'elaboració d'un pla estratègic per a valorar l'impacte global produït pels camps d'hidrocarburs de Casablanca, Lubina i Montanazo (Tram. 311-00028/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 9)

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg amb els agents socials i econòmics i amb els ajuntaments per a consensuar el projecte "Trabajos de sísmica 3D en Casablanca" (Tram. 311-00030/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 10)

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a protegir els espais Natura 2000 i ZEP (Tram. 311-00029/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 10)

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona (Tram. 311-00031/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 10)

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions fetes, el 2011 i el 2012, a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona (Tram. 311-00032/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 11)

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les inversions previstes per al 2013 a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona (Tram. 311-00033/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 11)

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les millores fetes a la plataforma petroliera Casablanca de Repsol, a la costa del delta de l'Ebre (Tram. 311-00034/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 12)

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les millores fetes a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona (Tram. 311-00035/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 12)

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la implantació de sistemes de prevenció i detecció d'abocaments i vessaments d'hidrocarburs al medi marí a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona (Tram. 311-00036/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 12)

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els plans d'intervenció immediata en cas de contingències a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona (Tram. 311-00037/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 13)

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a millorar la coordinació de les diferents administracions davant possibles episodis de contaminació marina accidental per vessaments d'hidrocarburs a les instal·lacions de Repsol a la costa de Tarragona amb relació al Pla de protecció integral del litoral a Tarragona (Tram. 311-00038/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 13)

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què Repsol va comunicar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) el vessament a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord (Tram. 311-00210/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 57)

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què el Departament de Territori i Sostenibilitat es va assabentar del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre la subsegüent actuació del Departament (Tram. 311-00211/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 57)

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què l'Agència Catalana de l'Aigua es va assabentar del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre la subsegüent actuació de l'Agència (Tram. 311-00212/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 58)

  • 1.17

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què es va comunicar als alcaldes afectats el vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre les mesures indicades a prendre amb relació a la possible contaminació dels pous (Tram. 311-00213/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 58)

  • 1.18

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el moment en què es va comunicar a l'empresa EMATSA el vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord i sobre les accions dutes a terme per al garantiment de la salubritat de l'aigua (Tram. 311-00214/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 59)

  • 1.19

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les anàlisis de l'Agència Catalana de l'Aigua per a determinar l'impacte en les mines del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord (Tram. 311-00215/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 59)

  • 1.20

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els estudis i les anàlisis del Departament de Territori i Sostenibilitat per a determinar l'impacte ambiental al subsòl del vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord (Tram. 311-00216/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 59)

  • 1.21

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes amb relació als vessaments d'hidrocarburs de Repsol a Tarragona (Tram. 311-00218/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 60)

  • 1.22

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de l'ocultació de la informació sobre el vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord (Tram. 311-00219/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 60)

  • 1.23

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les sancions imposades a Repsol pels vessaments a Tarragona (Tram. 311-00220/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 61)

  • 1.24

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la seva personació com a acusació en el cas del vessament de Repsol del 31 d'octubre de 2012 a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord (Tram. 311-00221/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 61)

  • 1.25

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el replantejament de l'autorització a Repsol de l'obertura de nous pous a la plataforma petroliera Casablanca, a la costa del delta de l'Ebre, davant dels vessaments reiterats de l'empresa (Tram. 311-00222/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 61)

  • 1.26

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el seu posicionament en la Comissió de Seguiment i Tècnica del Pla de Protecció Integral del Litoral a Tarragona davant del vessament de Repsol del 31 d'octubre de 2012 a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord (Tram. 311-00223/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 62)

  • 1.27

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la decisió de l'Agència de Residus de Catalunya de rescindir el contracte de gestió de servei públic d'incineració de residus especials de Constantí (Tarragonès) (Tram. 311-00039/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 14)

  • 1.28

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'import de la indemnització de l'Agència de Residus de Catalunya a l'empresa Gestió de Residus Especials de Catalunya (Tram. 311-00040/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 14)

  • 1.29

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les condicions d'explotació provisional de la planta incineradora de Constantí (Tarragonès) (Tram. 311-00041/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 14)

  • 1.30

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la venda d'accions d'Ecoparc de Residus Industrials, SA (Tram. 311-00042/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 15)

  • 1.31

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la valoració de les accions d'Ecoparc de Residus Industrials, SA (Tram. 311-00043/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 15)

  • 1.32

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el manteniment de la comissió de seguiment de les condicions ambientals i d'impacte sobre la salut a l'entorn de la planta incineradora de Constantí (Tarragonès) (Tram. 311-00044/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 15)

  • 1.33

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el criteri per a calcular la indemnització d'Ecoparc de Residus Industrials a l'Ajuntament de Constantí (Tarragonès) (Tram. 311-00045/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 16)

  • 1.34

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terrenys adjunts a la incineradora de Constantí (Tarragonès) (Tram. 311-00047/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 16)

  • 1.35

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la continuïtat dels estudis que es fan d'acord amb el conveni amb la càtedra de toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili (Tram. 311-00046/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 16)

  • 1.36

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el projecte de línia elèctrica d'alta tensió entre Aragó i el Tarragonès (Tram. 311-00048/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 17)

  • 1.37

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte en el medi ambient de la línia elèctrica d'alta tensió entre Aragó i el Tarragonès (Tram. 311-00049/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 17)

  • 1.38

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la necessitat de construir la línia elèctrica d'alta tensió entre Aragó i el Tarragonès (Tram. 311-00050/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 17)

  • 1.39

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manca d'informació als municipis i consells comarcals afectats pel projecte de construcció de la línia elèctrica d'alta tensió entre Aragó i el Tarragonès (Tram. 311-00051/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 18)

  • 1.40

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la manera com la construcció de la línia elèctrica d'alta tensió entre Aragó i el Tarragonès pot afectar l'assoliment dels objectius de la Carta del paisatge del Priorat i la Declaració del Priorat (Tram. 311-00052/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 18)

  • 1.41

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les compensacions per al territori afectat per la construcció de la línia elèctrica d'alta tensió entre Aragó i el Tarragonès (Tram. 311-00053/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 18)

  • 1.42

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les alternatives a la construcció de la línia elèctrica d'alta tensió entre Aragó i el Tarragonès (Tram. 311-00054/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 19)

  • 1.43

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions en matèria d'instal·lacions energètiques durant el procés de transició nacional (Tram. 311-00055/10)

   Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 19)

  • 1.44

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'habitatges del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Tram. 311-00079/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 21)

  • 1.45

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'habitatges incorporats al parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00080/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 21)

  • 1.46

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'habitatges buits del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Tram. 311-00081/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 21)

  • 1.47

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'habitatges del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que han passat a règim de lloguer el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00082/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 22)

  • 1.48

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'habitatges del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que estan en procés d'adjudicació (Tram. 311-00083/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 22)

  • 1.49

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de renúncies a l'adjudicació d'un habitatge de lloguer del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00084/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 22)

  • 1.50

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de renúncies a l'adjudicació d'un habitatge de lloguer del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per motius econòmics el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00085/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 23)

  • 1.51

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes resolts i desnonaments del parc públic d'habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00086/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 23)

  • 1.52

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de contractes de compravenda d'habitatges del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya resolts el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00087/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 23)

  • 1.53

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de desnonaments d'habitatges en règim de lloguer del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00088/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 24)

  • 1.54

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'habitatges del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ocupats il·legalment el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00089/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 24)

  • 1.55

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'habitatges del parc públic de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya cedits a entitats socials i assistencials el 2011 i el 2012 (Tram. 311-00090/10)

   Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 25, 24)

  • 1.56

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'abast de les obres previstes a la carretera C-55 per a reduir-ne l'accidentalitat (Tram. 311-00131/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 34, 50)

  • 1.57

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'estat d'execució de les obres de millorament de la carretera C-55 (Tram. 311-00132/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 34, 51)

  • 1.58

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'accidentalitat de la carretera C-55 (Tram. 311-00133/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 34, 51)

  • 1.59

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les depuradores d'aigües residuals d'Horta de Sant Joan, Ulldemolins, Térmens, Menàrguens i Sant Jaume d'Enveja (Tram. 311-00134/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 34, 51)

  • 1.60

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració entre administracions per a la construcció i l'explotació d'infraestructures ambientals (Tram. 311-00135/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 34, 52)

  • 1.61

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les carreteres N-141e i C-63 (Tram. 311-00136/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 34, 52)

  • 1.62

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions fetes per a reduir l'accidentalitat a les carreteres N-141e i C-63 (Tram. 311-00137/10)

   Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 34, 52)

  • 1.63

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem contra dos expresidents de Ferrocarrils de la Generalitat condemnats a indemnitzar aquesta empresa per apropiació indeguda de recursos públics (Tram. 311-00232/10)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 37, 62)

  • 1.64

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la política amb relació als runams salins i les salmorres del Bages (Tram. 311-00272/10)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 41, 45)

  • 1.65

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'execució del projecte de protecció de la infraestructura ferroviària de la línia 1 de rodalia a Cabrera de Mar (Maresme) (Tram. 311-00327/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 53, 73)

  • 1.66

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'ús dels recursos transferits amb motiu de l'Acord sobre el canvi de titularitat d'un tram de la carretera N-II a favor de la Generalitat signat amb el Govern de l'Estat (Tram. 311-00328/10)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 53, 73)

  • 1.67

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els objectius de la modificació del Pla director urbanístic del sistema costaner (Tram. 311-00329/10)

   Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 61, 59)