Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 17 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el millorament dels trams de carretera amb més sinistralitat segons l'estudi EuroRAP (Tram. 250-00101/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 46; esmenes: BOPC, 46, 24)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els aparcaments per a transportistes a l'autopista AP-7 (Tram. 250-00102/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 46; esmenes: BOPC, 46, 25)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'infraestructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia i regionals (Tram. 250-00109/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 51; esmenes: BOPC, 46, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-32 al pas pel Masnou (Tram. 250-00127/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 36; esmenes: BOPC, 46, 31)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la reducció del preu del peatge de l'autopista C-32 (Tram. 250-00129/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 37; esmenes: BOPC, 46, 31)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès (Tram. 250-00130/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 38; esmenes: BOPC, 46, 32)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses (Tram. 250-00131/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 39; esmenes: BOPC, 46, 32)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el pagament del deute pendent a Renfe i sobre la signatura del contracte marc amb aquesta empresa (Tram. 250-00152/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 40; esmenes: BOPC, 59, 44)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders (Tram. 250-00153/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 40)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la programació de les obres d'ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa (Tram. 250-00154/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 41; esmenes: BOPC, 59, 44)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el carril VAO de la carretera C-58 (Tram. 250-00180/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 65; esmenes: BOPC, 59, 54)

 • 12

  Proposta de resolució sobre les actuacions per a garantir la seguretat viària en l'accés des de la carretera C-12 a l'Escola Alba, de Corbins (Tram. 250-00094/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 41; esmenes: BOPC, 46, 23)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'encàrrec d'estudis per a determinar el cabal necessari per al reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral (Tram. 250-00097/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 43; esmenes: BOPC, 46, 23)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una via de connexió entre Igualada i la ronda Sud d'aquesta ciutat (Tram. 250-00104/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 47; esmenes: BOPC, 46, 26)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la instal·lació d'infraestructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel Baix Llobregat (Tram. 250-00108/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 50; esmenes: BOPC, 46, 26)

 • 16

  Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer (Tram. 250-00112/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 53; esmenes: BOPC, 46, 27)

 • 17

  Proposta de resolució sobre les obres de millorament de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer (Tram. 250-00133/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 41; esmenes: BOPC, 46, 33)

 • 18

  Proposta de resolució sobre la redacció d'un programa únic de gestió de residus de Catalunya i sobre l'elaboració d'una llei per a implantar el sistema de devolució, dipòsit i retorn (Tram. 250-00114/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 22, 54)

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres a l'estació depuradora d'aigües residuals de l'Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar, per a aïllar-ne els motors (Tram. 250-00115/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 22, 56)

 • 20

  Proposta de resolució sobre els ajuts per al pagament de les quotes dels préstecs per a l'adquisició d'habitatges protegits (Tram. 250-00119/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 29; esmenes: BOPC, 46, 29)

 • 21

  Proposta de resolució sobre el transport aeri entre Barcelona i Menorca (Tram. 250-00158/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 31, 44)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la creació del Fons social català d'habitatges (Tram. 250-00162/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 31, 47; esmenes: BOPC, 59, 46)

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la proposta del Pla per al dret a l'habitatge 2013-2016 (Tram. 356-00094/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Puñet Plensa, de la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació (Tram. 356-00115/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença de Ramon Fontova Carles, de la Plataforma Antipedrera Serra de la Tossa d'Algerri, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació (Tram. 356-00116/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Plensa, alcalde d'Algerri (Noguera), davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la importància de preservar l'espai natural de la Tosa, d'Algerri, i sobre els processos administratius relacionats amb aquesta preservació (Tram. 356-00117/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les polítiques de mobilitat segures i sostenibles (Tram. 356-00121/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.