Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 29 de febrer de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'eix de la Conreria, a la carretera B-500, entre Mollet del Vallès i Badalona (Tram. 250-00380/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 44; esmenes: BOPC, 102, 21)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'increment de la velocitat al tram entre Manresa i Berga de la carretera C-16 (Tram. 250-00633/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 147, 34; esmenes: BOPC, 187, 12)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la línia 9 del metro entre l'estació de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat, i l'estació de la terminal entre pistes de l'aeroport de Barcelona (Tram. 250-00645/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 152, 22)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei nocturn de transport de viatgers per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès (Tram. 250-00646/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 22; esmenes: BOPC, 187, 13)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del recorregut de la línia de transport nocturn entre Barcelona, Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès i la incorporació d'una parada a Gelida (Tram. 250-00647/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 23; esmenes: BOPC, 187, 13)

 • 16

  Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses (Tram. 250-00648/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 23; esmenes: BOPC, 187, 13)

 • 18

  Proposta de resolució sobre el finiment de les obres per a l'accés en tren a la nova terminal 1 de l'aeroport de Barcelona abans del març del 2012 (Tram. 250-00656/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 152, 28; esmenes: BOPC, 187, 14)

 • 22

  Proposta de resolució sobre les mesures per a evitar nous transvasaments de l'Ebre i modificacions en el projecte del canal de regadiu Xerta-Sénia (Tram. 250-00665/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 156, 21)

 • 30

  Proposta de resolució sobre l'encàrrec a l'Agència Catalana de l'Aigua de reconstruir els murs de canalització del Congost aigües amunt del gual de Palou (Tram. 250-00670/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 163, 21; esmenes: BOPC, 196, 40)

 • 38

  Proposta de resolució sobre la presència d'especialistes en geologia als equips tècnics de GISA (Tram. 250-00683/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 35; esmenes: BOPC, 220, 34)

 • 40

  Proposta de resolució sobre el garantiment del subministrament d'aigua potable a l'Argentera per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (Tram. 250-00699/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 177, 46; esmenes: BOPC, 220, 35)

 • 44

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions d'habitatges de lloguer social (Tram. 354-00088/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 46

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les darreres mesures preses amb relació al transport públic (Tram. 354-00112/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 48

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el xoc de dos trens entre les estacions del Clot-Aragó i Arc de Triomf, de Barcelona, el 19 de gener de 2012 (Tram. 354-00129/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 50

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les causes i la responsabilitat del xoc entre un tren de rodalia i un Talgo a l'estació del Clot-Aragó, de Barcelona, el 19 de gener de 2012 (Tram. 354-00130/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 54

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'anunci del Govern de l'Estat de suspendre el concurs de licitació de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 354-00133/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 58

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la política aeroportuària i el futur de l'aeroport de Barcelona - el Prat després del cessament de l'activitat de Spanair (Tram. 354-00140/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 64

  Sol·licitud de compareixença de Carles Sala, director general d'Habitatge, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions d'habitatges de lloguer social (Tram. 356-00227/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 66

  Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Grau, director de l'Institut Català del Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions d'habitatges de lloguer social (Tram. 356-00228/09)

  Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 68

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Lo Riu Roig davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el projecte de construcció d'una guixera a la vall de Tost (Tram. 356-00230/09)

  Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 70

  Sol·licitud de compareixença de Leonard Carcolé, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures d'estalvi aplicades per l'Agència Catalana de l'Aigua (Tram. 356-00237/09)

  Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 74

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del comitè d'empresa de Spanair davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el cessament de l'activitat de la companyia i sobre la situació dels treballadors (Tram. 356-00344/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 83

  Proposta de resolució sobre la substitució dels rètols de carretera que reprodueixen de manera incorrecta el nom de Vilafranca del Penedès (Tram. 250-00634/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 84

  Sol·licitud de compareixença de Sebastià Salvador, president del Reial Automòbil Club de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00348/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 85

  Proposta de resolució sobre l'homogeneïtzació de les tarifes de subministrament d'aigua en alta i l'equiparació dels tributs de l'aigua del Camp de Tarragona (Tram. 250-00666/09)

  Debat i votació.

 • 86

  Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l'aprovació del Pla integral de protecció del delta de l'Ebre (Tram. 250-00667/09)

  Debat i votació.

 • 87

  Proposta de resolució sobre el rebuig a qualsevol transvasament de l'Ebre i la presentació del Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 250-00668/09)

  Debat i votació.

 • 88

  Proposta de resolució sobre el projecte i l'execució del túnel ferroviari d'Horta, a Barcelona (Tram. 250-00671/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 89

  Proposta de resolució sobre la consulta de la conveniència de construir la central integrada de mercaderies Logis Penedès (Tram. 250-00674/09)

  Debat i votació.

 • 90

  Proposta de resolució sobre la determinació dels municipis de l'Anoia que formen part de l'àmbit funcional del Penedès (Tram. 250-00676/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 91

  Proposta de resolució sobre la prestació del servei d'autobusos entre Vilafranca del Penedès i Barcelona (Tram. 250-00687/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 92

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015 (Tram. 354-00079/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 93

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el seu posicionament amb relació a la gestió de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 354-00132/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 94

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la fallida de Spanair (Tram. 354-00139/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 95

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la situació actual i les actuacions previstes del Programa de barris i àrees urbanes d'atenció especial (Tram. 354-00147/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 96

  Sol·licitud de compareixença de Joan Escuer Solé, president de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè doni la seva visió sobre programes del Govern vinculats a l'àmbit d'actuació d'aquest col·legi (Tram. 356-00200/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 97

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Territori i Mobilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els acords assolits amb Ryanair perquè aquesta companyia operi als aeroports de Reus i Girona (Tram. 356-00249/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 98

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00345/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 99

  Sol·licitud de compareixença de Josep Piqué, president del Cercle d'Economia, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00346/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 100

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el futur de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 356-00347/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 101

  Proposta de resolució sobre el manteniment del control del peatge de les Fonts i la bonificació de l'import del peatge als usuaris de Terrassa nord, Matadepera i Rellinars (Tram. 250-00661/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.