Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dimarts, 16 de juny de 2015
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 200-00026/10)

    Govern de la Generalitat

    Elaboració, si escau, del Dictamen

    (Text presentat: BOPC, 385, 7; esmenes a la totalitat: BOPC, 417, 24)

Nota: * Nota: Aquest punt de l'ordre del dia se substanciarà si la Ponència, que es reunirà el dia 15 de juny, ha conclòs l'Informe en aquesta data. La Mesa de la Comissió ha acordant dispensar el termini de dos dies per a distribuir la documentació que ha de servir de base al debat d'acord amb l'article 73 del Reglament del Parlament, no obstant això s'adjunta a la convocatòria el resum de les recomanacions de la Ponència i el predictamen.