Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dimarts, 26 de maig de 2015
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya (Tram. 200-00027/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració, si escau, del Dictamen

  (Text presentat: BOPC, 391, 13; esmenes a la totalitat: BOPC, 425, 8)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la tramesa de la col·lecció de cromos "Tarragonins. Personatges de les nostres comarques" als centres educatius (Tram. 356-01185/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.